Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

25 май 2011 година

Дело F-93/10

AL

срещу

Европейски парламент

„Уреждане на спора по взаимно съгласие — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом съгласно член 106а от него, с която AL иска по-специално отмяната на решението на Парламента да не го повиши в степен AST 8 в процедурата по повишаване за 2009 г. и да му бъде изплатено обезщетение за вредите, които счита, че е претърпял

Решение: Дело F‑93/10, AL/Парламент, се заличава от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят направените от тях съдебни разноски в съответствие с постигнатото между тях споразумение.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)