Language of document :

Talan väckt den 1 oktober 2010 - Dricot-Daniele m.fl. mot kommissionen

(Mål F-92/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dricot-Daniele m.fl. (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas anpassningsspecifikation för perioden juli-december 2009 och de lönespecifikationer som har upprättats sedan den 1 januari 2010 i samband med den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara deras lönespecifikationer (RG 2009), deras lönespecifikationer för januari 2010 och deras följande lönespecifikationer, i den del det däri tillämpas en anpassningsnivå på 1,85 procent, men låta dessa specifikationer fortsätta gälla fram till dess att nya specifikationer antas, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________