Language of document :

Žaloba podaná dne 8. října 2010 - Eberhard Bömcke v. EIB

(Věc F-95/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eberhard Bömcke (Athus, Belgie) (zástupce: D. Lagasse, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ředitele lidských zdrojů žalované, kterým byl potvrzen zánik funkce zástupce zaměstnanců zastávané žalobcem, a návrh na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele lidských zdrojů EIB, oznámené žalobci dopisem ze dne 22. září 2010, který obdržel dne 24. září 2010,

uložit EIB, aby žalobci nahradila morální újmu, která mu byla výše uvedeným rozhodnutím způsobena, a přiznat mu z tohoto titulu částku 25 000 eur,

uložit EIB náhradu nákladů řízení.

____________