Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 8. oktobrī - Eberhard Bömcke/EIB

(lieta F-95/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eberhard Bömcke (Athus, Beļģija) (pārstāvis - D. Lagasse, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, kuru pieņēmis atbildētāja personāla daļas vadītājs un ar kuru ir apstiprināta prasītāja darbinieku pārstāvja pilnvaru izbeigšanās, un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt EIB personāla daļas vadītāja lēmumu, kas prasītājam paziņots ar 2010. gada 22. septembrī datētu vēstuli, kas saņemta 2010. gada 24. septembrī;

piespriest EIB atlīdzināt prasītājam ar iepriekš minēto lēmumu radīto morālo kaitējumu un šajā sakarā prasītājam samaksāt atlīdzību EUR 25 000 apmērā;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________