Language of document :

Žaloba podaná 8. októbra 2010 - Eberhard Bömcke/EIB

(vec F-95/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eberhard Bömcke (Athus, Belgicko) (v zastúpení: D. Lagasse, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia prijatého riaditeľom ľudských zdrojov žalovanej, ktoré potvrdzuje, že mandát zástupcu zamestnancov žalobcu zanikol a o návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa ľudských zdrojov EIB oznámené žalobcovi listom z 22. septembra 2010 a doručeným 24. septembra 2010,

uložiť EIB povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi už citovaným rozhodnutím a priznať mu z tohto titulu sumu 25 000 eur,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.

____________