Language of document :

Talan väckt den 4 oktober 2010 - Philippe Blessemaille mot parlamentet

(Mål F-93/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Blessemaille (Remich, Luxemburg) (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 8 under befordringsförfarandet 2009 samt yrkande om skadestånd för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara parlamentets beslut, som offentliggjordes den 2 december 2009, att inte ta upp sökanden på förteckningen över tjänstemän som befordrats från lönegrad AST 7 till lönegrad AST 8 under befordringsförfarandet 2009,

till följd av denna ogiltigförklaring göra en ny jämförande prövning mellan sökandes meriter och de andra kandidaternas meriter i befordringsförfarandena 2008 och 2009, befordra sökanden till lönegrad AST 8 med retroaktiv verkan från den 1 januari 2008, samt förplikta att ränta ska utges för den lön som förfallit till betalning till den räntesats som tillämpas av Europeiska centralbanken på dess huvudsakliga refinansieringstransaktioner med tillägg av 2 procentenheter beräknad från den 1 januari 2008, emellertid utan att de andra befordrade tjänstemännens befordran påverkas,

förplikta parlamentet att utge ersättning till sökanden till ett belopp av 3 500 euro för den ideella skada sökanden lidit till följd av han inte befordrades den 1 januari 2008, med förbehåll för höjning av beloppet under förfarandet,

alternativt, för det fall personaldomstolen finner att befordringen till lönegrad AST 8 inte kan få verkan innan den 1 januari 2009, förplikta parlamentet att utge ytterligare ersättning för den materiella skada sökanden lidit till ett belopp motsvarande skillnaden mellan den lön som sökanden fick under år 2008 och den lön han borde ha fått under år 2008 vid en befordring den 1 januari 2008 beräknad på perioden antingen mellan den 1 januari och den 31 december 2008, eller den 1 januari och den 31 augusti 2008 beroende på från och med vilket datum den omtvistade befordran ges verkan (den 1 januari 2009 eller den 1 september 2008)

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________