Language of document :

4. oktoobril 2010 esitatud hagi - Carpenito versus nõukogu

(kohtuasi F-94/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Renzo Carpenito (Overijse, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja S. Rodrigues)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue jätta jõusse vaidlustatud palgatõendite mõju kuni määruse vastuvõtmiseni, mis tagasiulatuvalt asendab nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määrust nr 1293/2009, ja hüvitada hagejale tekitatud rahaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

jätta jõusse vaidlustatud palgatõendite mõju kuni määruse vastuvõtmiseni, mis tagasiulatuvalt asendab määrust nr 1293/2009;

mõista nõukogult välja hüvitis hagejale tekitatud rahalise kahju ees, makstes summa, mis võrdub saamata jäänud palgaga tulenevalt määruse nr 1293/2009 ilmselgelt ebaseaduslikust kohaldamisest, kusjuures sellele summale tuleb lisada igakuised erisoodustuse osa tagasimaksed alates jaanuarist 2010 personalieeskirjade artikli 66 lausel, ja mille määr oli kinnitatud vääralt, võttes arvesse nimetatud määrust; see summa on hinnanguliselt, kui Üldkohus ei otsusta teisiti, 30 000 eurot;

mõista nõukogult välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest, makstes sümboolselt ühe euro;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________