Language of document :

Жалба, подадена на 5 октомври 2010 г. - Andrecs и др./Комисия

(Дело F-96/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Stefan Robert Andrecs (Брюксел, Белгия) и др. (представители: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решениeто на ответника, отразено във фишовете за заплата на жалбоподателите, за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на месечните им възнаграждения, пенсии и други надбавки в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението, с което органът по назначаването е определил нов размер на възнагражденията, пенсиите и другите установени в Правилника надбавки, който размер е отразен по-конкретно във фишовете за заплата R6/2009 и 01/2010 на заинтересованите лица, както и да се отмени решението от 24 юни 2010 г., с което органът по назначаването е отхвърлил административната жалба, подадена от жалбоподателите на 29 март 2010 г., доколкото с посочените решения на жалбоподателите се отказва увеличение на възнагражденията, пенсиите и другите им установени в Правилника надбавки в размер на 3,70 % от първоначалния им размер и се отхвърля искането им за заплащане на лихви върху дължимите суми, изчислени въз основа на лихвения процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, считано от датата, на която посочените суми са станали изискуеми, до датата на пълното им изплащане,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________