Language of document :

Žaloba podaná 5. októbra 2010 -Andrecs a i./Komisia

(vec F-96/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Stefan Robert Andrecs (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa upravujú odmeny, dôchodky a iné dávky žalobcov s účinnosťou od 1. júla 2009 a ktoré bolo premietnuté do ich výplatných listín v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie, ktorým menovací orgán stanovil novú výšku odmien, dôchodkov a iných dávok žalobcov podľa služobného poriadku a ktoré sa odrazilo najmä vo výplatných listinách dotknutých osôb R6/2009 a 01/2010 a zrušiť rozhodnutie, ktorým menovací orgán 24. júna 2010 zamietol sťažnosť žalobcov podanú 29. marca 2010, keďže uvedené rozhodnutia obsahovali odmietnutie jednak zvýšenia odmien, dôchodkov a dávok žalobcov podľa služobného poriadku o 3,70 % ich pôvodnej výšky a jednak ich žiadosti o priznanie úrokov vypočítaných z dlhovaných súm pri sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách, zvýšenej o dva body odo dňa vymáhateľnosti dotknutých súm až do ich úplného splatenia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________