Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Ordinario di Firenze (Itálie) dne 10. května 2021 – XXX.XX v. Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Věc C-297/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale ordinario di Firenze

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: XXX.XX

Odpůrce: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Předběžné otázky

Musí být čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 604/20131 vykládán s ohledem na články 19 a 47 [Listiny základních práv Evropské unie] a článek 27 nařízení EU č. 604/2013 v tom smyslu, že je možné, aby soud členského státu, k němuž bylo podáno odvolání proti rozhodnutí Oddělení Dublin, určil příslušnost členského státu, který má provést přemístění podle čl. 18 odst. 1 písm. d), pokud zjistí, že v příslušném členském státě hrozí nebezpečí porušení zásady nenavracení prostřednictvím navrácení žadatele do země jeho původu, v níž by žadatel byl vystaven nebezpečí smrti nebo nelidského či ponižujícího zacházení.

Podpůrně, musí být čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 604/2013 vykládán s ohledem na články 19 a 47 [Listiny] a článek 27 nařízení (EU) č. 604/2013 v tom smyslu, že umožňuje soudu určit příslušnost státu povinného k provedení přemístění podle čl. 18 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení, pokud se prokáže, že:

v příslušném členském státě hrozí nebezpečí porušení zásady nenavracení prostřednictvím navrácení žadatele do země jeho původu, v níž by byl vystaven nebezpečí smrti nebo nelidského či ponižujícího zacházení;

přemístění do jiného státu určeného na základě kritérií stanovených v kapitole III nařízení (EU) č. 604/2013 není možné?“

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).