Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Ordinario di Firenze (Itaalia) 10. mail 2021 – XXX.XX versus Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(kohtuasi C-297/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Ordinario di Firenze

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: XXX.XX

Vastustaja: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Eelotsuse küsimused

1.    Esimese võimalusena, kas määruse (EL) 604/20131 artikli 17 lõiget 1 tuleb kooskõlas [Euroopa Liidu põhiõiguste harta] artiklitega 19 ja 47 ning määruse (EL) 604/2013 artikliga 27 tõlgendada nii, et liikmesriigi kohtul, kes menetleb Unità Dublino (Dublini üksus) meetme peale esitatud kaebust, on lubatud kinnitada selle riigi pädevust, kes peaks läbi viima artikli 18 lõike 1 punkti d alusel üleandmise, juhul kui ta teeb kindlaks, et vastutavas liikmesriigis esineb tagasi- ja väljasaatmiskeelu põhimõtte rikkumise oht, mis seisneb taotleja tagasisaatmises tema päritoluriiki, kus taotleja elu oleks ohus või teda ohustaks ebainimlik ja alandav kohtlemine?

2.    Teise võimalusena, kas määruse EL 604/2013 artikli 3 lõiget 2 tuleks kooskõlas [harta] artiklitega 19 ja 47 ning määruse (EL) 604/2013 artikliga 27 tõlgendada nii, et kohtul on lubatud pädevaks liikmesriigiks pidada liikmesriiki, kes on kohustatud läbi viima sama määruse artikli 18 lõike 1 punkti d kohase üleandmise, juhul kui on tuvastatud:

a)    et vastutavas liikmesriigis esineb tagasi- ja väljasaatmiskeelu põhimõtte rikkumise oht, mis seisneb taotleja tagasisaatmises tema päritoluriiki, kus taotleja elu oleks ohus või teda ohustaks ebainimlik ja alandav kohtlemine;

b)    et on võimatu läbi viia üleandmist teisele liikmesriigile, kes määrati määruse (EL) 604/2013 III peatükis sätestatud kriteeriumide alusel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 604/2013, 26. juuni 2013 , millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31.).