Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 10. maijā iesniedza Tribunale Ordinario di Firenze (Itālija) – XXX.XX/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Lieta C-297/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Ordinario di Firenze

Pamatlietas puses

Prasītājs: XXX.XX

Atbildētājs: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciālie jautājumi

Prioritāri, vai Regulas (ES) Nr. 604/2013 1 17. panta 1. punkts, ievērojot [Eiropas Savienības Pamattiesību hartas] 19. un 47. pantu un Regulas (ES) Nr. 604/2013 27. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts tiesai, kas izskata prasību, ar kuru tiek apstrīdēts Dublinas biroja lēmums, ir atļauts apstiprināt valsts, kurai būtu jāīsteno pārsūtīšana saskaņā ar 18. panta 1. punkta d) apakšpunktu, kompetenci, ja šī tiesa konstatē, ka kompetentajā dalībvalstī pastāv neizraidīšanas principa pārkāpuma risks, jo [starptautiskās aizsardzības] pieteikuma iesniedzējs var tikt izraidīts uz savu izcelsmes valsti, kurā tam draudētu nāves vai necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes risks?

Pakārtoti, vai Regulas (ES) Nr. 604/2013 3. panta 2. punkts, ievērojot [Hartas] 19. un 47. pantu un Regulas (ES) Nr. 604/2013 27. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesai ir atļauts apstiprināt tās valsts kompetenci, kurai ir jāīsteno pārsūtīšana saskaņā ar minētās regulas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktu, ja tiek konstatēts:

ka kompetentajā dalībvalstī pastāv neizraidīšanas principa pārkāpuma risks, jo [starptautiskās aizsardzības] pieteikuma iesniedzējs var tikt izraidīts uz savu izcelsmes valsti, kurā tam draudētu nāves vai necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes risks;

ka nav iespējama pārsūtīšana uz nevienu valsti, kas izraudzīta, balstoties uz Regulas (ES) Nr. 604/2013 III nodaļā izklāstītajiem kritērijiem?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV 2013, L 180, 31. lpp.).