Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Ordinario di Firenze (Italië) op 10 mei 2021 – XXX.XX / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

(Zaak C-297/21)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Ordinario di Firenze

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XXX.XX

Verwerende partij: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciële vragen

Moet, primair, artikel 17, lid 1, van verordening (EU) nr. 604/20131 , gelet op de artikelen 19 en 47 van het [Handvest van de grondrechten van de Europese Unie] en artikel 27 van verordening (EU) nr. 604/2013, aldus worden uitgelegd dat de rechter van de lidstaat bij wie beroep is ingesteld tegen het besluit van de Dublineenheid, de verantwoordelijkheid kan toewijzen aan de lidstaat die krachtens artikel 18, lid 1, onder d), de overdracht zou moeten uitvoeren, wanneer hij vaststelt dat in de verantwoordelijke lidstaat het risico bestaat dat het beginsel van non-refoulement wordt geschonden door terugzending van de verzoeker naar zijn land van herkomst waar hij levensgevaar loopt of aan onmenselijke of vernederende behandelingen kan worden onderworpen?

Moet, subsidiair, artikel 3, lid 2, van verordening (EU) nr. 604/2013, gelet op de artikelen 19 en 47 van het [Handvest] en artikel 27 van verordening (EU) nr. 604/2013, aldus worden uitgelegd dat de rechter de verantwoordelijkheid kan toewijzen aan de lidstaat die krachtens artikel 18, lid 1, onder d), van deze verordening de overdracht moet uitvoeren, indien vaststaat dat:

in de verantwoordelijke lidstaat het risico bestaat dat het beginsel van non-refoulement wordt geschonden door terugzending van de verzoeker naar zijn land van herkomst, waar hij levensgevaar loopt of aan onmenselijke of vernederende behandelingen kan worden onderworpen;

het niet mogelijk is de verzoeker over te dragen aan een andere lidstaat die is aangewezen [op] basis van de criteria van hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 604/2013?

____________

1     Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (PB 2013, L 180, blz. 31).