Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 13. janvārī iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – JW, HD un XS/LOT Polish Airlines

(Lieta C-20/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Frankfurt am Main

Pamatlietas puses

Prasītāji un apelācijas sūdzības iesniedzēji: JW, HD un XS

Atbildētāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā: LOT Polish Airlines

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda lidojuma gadījumā, saistībā ar ko veikta apstiprināta vienota rezervācija visam ceļojumam un kas sastāv no diviem vai vairākiem lidojumiem, izpildes vieta šīs tiesību normas izpratnē var būt arī pirmā lidojuma ielidošanas vieta, ja pārvadājumu šajos lidojumos veic divi dažādi gaisa pārvadātāji un ja iemesls prasībai par kompensāciju, kura, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 261/2004 2 , celta pret gaisa pārvadātāju, kas veicis pirmo lidojumu, ir kavēšanās pirmā lidojuma laikā?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).