Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 14. januar 2021 – SRS og AA mod Minister for Justice and Equality

(Sag C-22/21)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: SRS og AA

Sagsøgt: Minister for Justice and Equality

Præjudicielle spørgsmål

Kan begrebet »hører til en unionsborgers husstand«, som er anvendt i artikel 3 i direktiv 2004/38/EF 1 , anses for at finde universel anvendelse i hele EU-retten, og hvorledes skal det i bekræftende fald defineres?

Hvilke kriterier skal nationale retter i benægtende fald lægge til grund ved bedømmelsen af beviser, således at nationale retter med udgangspunkt i en række faste kriterier kan træffe afgørelse om, hvorvidt en person hører til eller ikke hører til en unionsborgers husstand med henblik på retten til fri bevægelighed?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT 2004, L 158, s. 77).