Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 7. janvārī Igaunijas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 28. oktobra spriedumu lietā T-594/18 Pharma Mar/Eiropas Komisija

(Lieta C-16/21 P)

Tiesvedības valoda – igauņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Igaunijas Republika (pārstāve: N. Grünberg)

Pārējie lietas dalībnieki: Pharma Mar, SA (pārstāvji: M. Merola un V. Salvatore), Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Haasbeek un A. Sipos)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 28. oktobra spriedumu,

piespriest katram lietas dalībniekam segt savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Igaunijas Republika apgalvo, ka:

1.    Vispārējā tiesa neesot ievērojusi objektivitātes prasību, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 726/2004 1 63. pantā, secinot, ka attiecībā uz ekspertiem, kuri piedalās zinātniskās padomdevēju grupas (scientific advisory group, turpmāk tekstā – “SAG”) darbā, nevar izslēgt jebkādas pamatotas šaubas par viņu objektivitāti tikai tāpēc vien, ka viņiem ir darba attiecības ar universitātes slimnīcu.

2.    Pirmkārt, pārbaudot objektivitātes principu Regulas (EK) Nr. 726/2004 63. panta izpratnē, Vispārējā tiesa esot kļūdaini secinājusi, ka universitātes slimnīcu kopumā var pielīdzināt farmācijas uzņēmumam.

3.    Otrkārt, pārbaudot objektivitātes principu, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, novērtējot konkurējošās zāles un saikni starp ekspertu un “konkurējošo zāļu” ražošanu.

4.    Treškārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, pārbaudot objektivitātes principu, jo tā neesot pareizi novērtējusi saistību starp attiecīgajiem ekspertiem un šūnu terapijas centru un ekspertu ietekmi uz SAG lēmumiem.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV 2004, L 136, 1. lpp.).