Language of document :

Преюдициално запитване от rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Нидерландия), постъпило на 13 януари 2021 г. — I, S/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Дело C-19/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Страни в главното производство

Жалбоподатели: I, S

Ответник: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 27 от Дъблинския регламент1 , евентуално във връзка с член 47 от Хартата, да се тълкува в смисъл, че замолената държава членка е длъжна да предостави на кандидата, който пребивава в молещата държава членка и иска прехвърляне съгласно член 8 (или член 9 или член 10) от Дъблинския регламент, или на съответния член на неговото семейство по смисъла на член 8, член 9 или член 10 от Дъблинския регламент, ефективно правно средство за защита пред съд срещу отказа да бъде уважено искането за поемане на отговорност?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен и член 27 от Дъблинския регламент не е основание за предоставянето на ефективно правно средство за защита, трябва ли член 47 от Хартата — във връзка с основното право на цялост на семейството и с висшия интерес на детето (залегнало в членове 8—10 и в съображение 19 от Дъблинския регламент) — да се тълкува в смисъл, че замолената държава членка е длъжна да предостави на кандидата, който пребивава в молещата държава членка и иска прехвърляне съгласно членове 8—10 от Дъблинския регламент, или на съответния член на неговото семейство по смисъла на членове 8—10 от Дъблинския регламент, ефективно правно средство за защита пред съд срещу отказа да бъде уважено искането за поемане на отговорност?

Ако отговорът на въпрос 1 или въпрос 2 (втора част) е утвърдителен, как и от коя държава членка следва да се съобщи на кандидата или на съответния член на неговото семейство отказът на замолената държава членка и правото той да бъде обжалван?

____________

1     Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (OB L 180, 2013 г., стр. 31).