Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) 13. januarja 2021 – I, S/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-19/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: I, S

Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 27 Dublinske uredbe1 razlagati tako, da nalaga državi članici, na katero je zahteva za sprejem naslovljena, po potrebi v povezavi s členom 47 Listine, da prosilcu, ki prebiva v državi članici, ki je podala to zahtevo, in ki želi doseči predajo na podlagi člena 8 (ali člena 9 ali 10) Dublinske uredbe, ali družinskemu članu prosilca v smislu člena 8, 9 ali 10 Dublinske uredbe zagotovi pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem zoper zavrnitev zahteve za sprejem?

2.    Ali je treba, če je odgovor na prvo vprašanje nikalen in če člen 27 Dublinske uredbe ne daje podlage za učinkovito pravno sredstvo, člen 47 Listine – v povezavi s temeljno pravico do združitve družine in največjih koristi otroka (kot je določena v členih od 8 do 10 in uvodni izjavi 19 Dublinske uredbe) – razlagati tako, da je z njim državi članici, na katero je zahteva naslovljena, naloženo, da prosilcu, ki prebiva v državi članici, ki je podala zahtevo, in ki želi doseči predajo na podlagi členov od 8 do 10 Dublinske uredbe, ali družinskemu članu prosilca v smislu členov od 8 do 10 Dublinske uredbe zagotovi pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem zoper zavrnitev zahteve za sprejem?

3.    Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje (drugi del) pritrdilen, kako je treba prosilca ali njegovega družinskega člana seznaniti z odločbo države članice, na katero je zahteva naslovljena, o zavrnitvi in pravico, da zoper to odločbo vloži pritožbo, in katera država članica mora to storiti?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL 2013, L 180, str. 31).