Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 12 януари 2021 г. — Uniqa Versicherungen AG/VU

(Дело C-18/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Uniqa Versicherungen AG

Ответник: VU

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 20 и 26 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат предвиденият в член 16, параграф 2 от този регламент 30-дневен срок за подаването на възражение срещу европейската заповед за плащане да се прекъсва въз основа на член 1, параграф 1 от австрийския федерален закон за съпътстващите мерки в съдебната система във връзка с Ковид-19, съгласно който в производствата по граждански дела всички процесуални срокове, чийто начален момент настъпва след 21 март 2020 г. или които още не са изтекли дотогава, се прекъсват до края на 30 април 2020 г. и от 1 май 2020 г. започват да текат отначало?

____________

1     ОВ L 399, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 9, стр. 108.