Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 12.1.2021 – Uniqa Versicherungen AG v. VU

(asia C-18/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Uniqa Versicherungen AG

Vastapuoli: VU

Ennakkoratkaisukysymys

Onko eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/20061 20 ja 26 artiklaa tulkittava siten, että nämä säännökset ovat esteenä kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa maksamismääräyksen vastustamiselle säädetyn 30 päivän määräajan keskeytymiselle siten kuin siitä säädetään COVID-19-pandemiasta johtuvista liitännäistoimenpiteistä oikeudenkäytössä annetun Itävallan liittotasavallan lain (Österreichisches Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz) 1 §:n 1 momentissa, jonka mukaan kaikki riita-asioiden oikeudenkäynnissä noudatettavat määräajat, joiden kuluminen alkaa vasta myöhemmin kuin 21.3.2020 sattuvasta tapahtumasta tai jotka eivät tuolloin ole vielä päättyneet, keskeytyvät 30.4.2020 asti ja alkavat kulua uudelleen 1.5.2020?

____________

1 EUVL 2006, L 399, s. 1.