Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. - Antelo Sanchez и др./Парламент

(Дело F-78/10)

(Публична служба - Годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pilar Antelo Sanchez (Брюксел, Белгия) и други (представител: адв. M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: г-жа S. Seyr и г-жа K. Zejdová)

Предмет

Отмяна на решението на ответника, отразено във фишовете за заплата на жалбоподателите, за ограничаване размера на адаптирането на месечните им възнаграждения, считано от юли 2009 г., до 1,85 % в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Диспозитив

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалба F-78/10, Antelo Sanchez и др./Парламант.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр. 65.