Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 - Antelo Sanchez m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-78/10) 

(Personalesag - årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte - ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Pilar Antelo Sanchez (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved advokat M. Casado García-Hirschfeld)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Seyr og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse som gengivet ved sagsøgernes lønsedler om at begrænse tilpasningen af deres månedlige vederlag med virkning fra juli 2009 til en forhøjelse på 1,85% inden for rammerne af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-78/10, Antelo Sanchez m.fl. mod Parlamentet.

Hver part bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 301 af 6.11.2010, s. 65.