Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 juni 2011 – Colart e.a. / Parlement

(Zaak F-76/10)1

(Openbare dienst – Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Philippe Colart e.a. (Bastenaken, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de berichten van regularisatie van verzoekers’ bezoldiging over de periode van juli tot en met december 2009 en van de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-76/10, Colart e.a./Parlement.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 301 van 6.11.2010, blz. 64.