Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 29 september 2011 – Kimman / Commissie

(Zaak F-74/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Artikel 43 van Statuut – Artikel 45 van Statuut – Beoordelingsjaar 2009 – Indeling in prestatieniveau – Besluit tot toewijzing van bevorderingspunten – Beoordelingsrapport – Advies van ad hoc-groep – Schending van motiveringsplicht – Ambtshalve aangevoerd middel – Bewijslast)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eugène Émile Kimman (Overijse, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en P. Pecho, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over het jaar 2008

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en één vierde van de kosten van Kimman.

Kimman zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 301 van 06/11/2010, blz. 63.