Language of document :

Talan väckt den 10 september 2010 - Colart m.fl. mot parlamentet

(Mål F-76/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Colart (Bastogne, Belgien) med flera (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas anpassningsspecifikation för perioden juli-december 2009 och de lönespecifikationer som har upprättats sedan den 1 januari 2010 i samband med den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara deras lönespecifikationer (RG 2009) (anpassningar för perioden juli-december 2009), deras lönespecifikationer för januari 2010 och deras följande lönespecifikationer, eftersom det däri tillämpas en anpassningsnivå på 1,85 procent i stället för 3,70 procent på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009, men låta dessa specifikationer fortsätta gälla fram till dess att nya specifikationer antas med en korrekt tillämpning av artiklarna 65 och 65a i tjänsteföreskrifterna och artiklarna 1 och 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna (2010 års version), och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________