Language of document :

Жалба, подадена на 3 септември 2010 г. - Coedo Suárez/Съвет

(Дело F-73/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ángel Coedo Suárez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Жалба за отмяна на решението на ответника, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение, и искане за обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение, а ако е необходимо - и решението на органа по назначаването, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба,

що се отнася до искането за обезщетение за имуществените вреди, ответникът да бъде осъден да заплати сума, чийто размер според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 450 000 EUR, заедно със законната лихва, считано от датата на постановяване на съдебното решение;

що се отнася до искането за обезщетение за неимуществените вреди, ответникът да бъде осъден да вземе подходящи мерки за възстановяване на достойнството и доброто име на жалбоподателя и да му заплати символичната сума от едно евро, или при условията на евентуалност, да му заплати сума, чийто размер според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 300 000 EUR, заедно със законната лихва, считано от датата на постановяване на съдебното решение;

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________