Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 18. septembrī - Antelo Sanchez u.c./Parlaments

(lieta F-78/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Antelo Sanchez u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu, kas prasītājiem paziņots ar viņiem izsniegtajiem paziņojumiem par algu, ierobežot viņu ikmēneša atalgojuma pielīdzināšanu no 2009. gada jūlija ar 1,85 % lielu palielinājumu ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009

Prasītāju prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu tiktāl, ciktāl tajā atalgojumu pielīdzināšanas koeficients ir noteikts 1,85 % saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009, ar ko no 2009. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām,

piešķirt viņiem kavējuma procentus, kas aprēķināti, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi, no visas summas, kas atbilst starpībai starp atalgojumu, kāds minēts paziņojumos par algu no 2010. gada janvāra un labotajos paziņojumos par algu par laika periodu no 2009. gada jūlija līdz 2009. gada decembrim, un atalgojumu, uz kādu viņiem bija jābūt tiesībām līdz šo atalgojumu novēlotas izlīdzināšanas brīdim,

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________