Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2010 - Antelo Sanchez a i./Parlament

(vec F-78/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Pilar Antelo Sanchez (Brusel, Belgicko) a i. (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného prijatého vo forme výplatných pások žalobcov o obmedzení úpravy ich mesačných platov od júla 2009 na zvýšenie o 1,85 % v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom na základe nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1296/2009, ktorým sa od 1. júla 2009 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky, určuje sadzbu úpravy základných platov na 1,85 %,

priznať im úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby určenej Európskou centrálnou bankou dlžné z celej sumy rozdielu medzi platom uvedeným na ich výplatných páskach od januára 2010 a upravených výplatných páskach za obdobie od júla 2009 do decembra 2009 a platom, na ktorý boli oprávnení až do dňa poskytnutia omeškanej úpravy týchto základných platov,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________