Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2010 r. - Arroyo Redondo przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fernando Arroyo Redondo (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AD10 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, ogłoszonej w dniu 20 listopada 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych z grupy zaszeregowania AD9 do grupy zaszeregowania AD10 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009;

w rezultacie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie nowego porównania osiągnięć skarżącego z osiągnięciami innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009 i przyznanie skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD10 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 marca 2009 r. oraz zasądzenie odsetek od zaległych kwot wynagrodzenia według stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, począwszy od dnia 1 marca 2009 r., podwyższonej o dwa punkty, jednakże bez kwestionowania awansu innych awansowanych urzędników, których nazwiska widnieją na liście ogłoszonej w dniu 20 listopada 2009 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________