Language of document :

Žaloba podaná 13. septembra 2010 - Arroyo Redondo/Komisia

(vec F-77/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fernando Arroyo Redondo (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AD10 v rámci povyšovania v roku 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zverejnené 20. novembra 2009 nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených z platovej triedy AD9 do platovej triedy AD10 v rámci povyšovania v roku 2009,

v dôsledku tohto zrušenia uskutočniť nové porovnávacie hodnotenie zásluh žalobcu a iných uchádzačov v rámci povyšovania v roku 2009 a nariadiť povýšenie žalobcu do platovej triedy AD10 so spätnou účinnosťou od 1. marca 2009, ako aj zaplatenie úrokov z nedoplatkov odmeny s úrokovou sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania od 1. marca 2009 navýšenej o dva body, bez toho, aby sa spochybnilo povýšenie ostatných povýšených úradníkov, ktorých mená sú uvedené na zozname zverejnenom 20. novembra 2009,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________