Language of document :

Sag anlagt den 10. september 2010 - Sheefer mod Parlamentet

(Sag F-75/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat C. L'Hote-Tissier)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelser om afslag på at træffe en begrundet afgørelse hvad angår sagsøgerens retsstilling og om afslag in fine på at konvertere sagsøgerens ansættelseskontrakt som midlertidig ansat til en kontrakt på ubestemt tid i medfør af artikel 8, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte samt om afslag på betaling af erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Sagen udsættes og afventer udfaldet af den for EU-Personaleretten verserende sag F-105/09.

Subsidiært annulleres afgørelserne af 11. februar 2010 og af 10. juni 2010, hvorved Parlamentet blot med henvisning til sin skrivelse af 12. oktober 2009 afslog at træffe en begrundet afgørelse hvad angår sagsøgerens retsstilling og in fine afslog at konvertere sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat til en kontrakt på ubestemt tid på trods af to på hinanden følgende forlængelser.

Parlamentets afgørelse af 12. februar 2009 annulleres.

Parlamentets afgørelse af 12. oktober 2009 annulleres.

Den retlige kvalificering af den oprindelige kontrakt samt dens udløbsdato den 31. marts 2009 annulleres.

Følgelig konverteres sagsøgerens ansættelseskontrakt til en kontrakt på ubestemt tid.

Den skade, som sagsøgeren har lidt som følge af Parlamentets adfærd, erstattes.

Subsidiært og hvis Retten mod forventning skulle nå til den konklusion, at ansættelsesforholdet var ophørt på trods af konverteringen til et ansættelsesforhold på ubestemt tid, hvilket ikke er tilfældet, tilkendes erstatning for retsstridig opsigelse af kontrakten.

Mere subsidiært, og hvis Retten mod forventning skulle nå til den konklusion, at en konvertering ikke er mulig, hvilket ikke er tilfældet, tilkendes erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt som følge af Europa-Parlamentets ansvarspådragende adfærd.

Sagsøgeren forbeholder sig alle øvrige rettigheder, retsmidler, anbringender og søgsmålsmuligheder, og navnlig tilpligtes Europa-Parlamentet at betale erstatning i forbindelse med den lidte skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________