Language of document :

10. septembril 2010 esitatud hagi - Scheefer versus parlament

(kohtuasi F-75/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat C. L'Hote-Tissier)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsused, millega keeldutakse tegemast põhistatud otsust hageja õigusliku olukorra kohta ja keeldutakse lõplikult hageja ajutise teenistuja lepingu ümberkvalifitseerimisest tähtajatuks lepinguks vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 8 lõikele 1, ning samuti nõue hüvitada hagejale tekitatud kahju.

Hageja nõuded

peatada menetlus kuni otsuse tegemiseni Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus pooleliolevas kohtuasjas F-105/09;

vastasel juhul tühistada 11. veebruari ja 10. juuni 2010. aasta otsused, millega parlament keeldus lihtsalt viitega oma 12. oktoobri 2009. aasta kirjale tegemast põhistatud otsust hageja õigusliku olukorra kohta ja keeldus lõplikult hageja ajutise teenistuja lepingu ümberkvalifitseerimisest tähtajatuks lepinguks vaatamata sellele, et hageja lepingut oli kahel järjestikusel korral pikendatud;

tühistada parlamendi 12. veebruari 2009. aasta otsus;

tühistada parlamendi 12. oktoobri 2009. aasta otsus;

tühistada esialgse lepingu õiguslik kvalifikatsioon ning selle lepingu lõppemise kuupäev (31. märts 2009);

seetõttu kvalifitseerida hageja leping ümber tähtajatuks lepinguks;

hüvitada hagejale parlamendi käitumisega tekitatud kahju;

teise võimalusena ning juhul, kui Avaliku Teenistuse Kohus jõuab järeldusele, et vaatamata tähtajatu lepingu sõlmimisele on töösuhe lõppenud - kuigi see ei ole nii -, mõista välja kahjuhüvitis lepingulise suhte ebaõiglase lõpetamise eest;

kolmanda võimalusena ning juhul, kui Avaliku Teenistuse Kohus jõuab järeldusele, et ümberkvalifitseerimine ei ole võimalik - kuid see ei ole nii -, mõista välja kahjuhüvitis Euroopa Parlamendi süülise tegevusega hagejale tekitatud kahju eest;

jätta hagejale võimalus panna maksma kõik oma muud õigused, kaitsevahendid, väited ja hagid ning eelkõige võimalus nõuda parlamendilt hüvitist tekitatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________