Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2010 r. - Scheefer przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-75/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat C. L'Hote-Tissier)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownych decyzji pozwanej dotyczących wydania decyzji z uzasadnieniem w sprawie sytuacji prawnej skarżącej i wreszcie zmiany kwalifikacji umowy członka personelu tymczasowego na zatrudnienie na czas nieokreślony, zgodnie z art. 8 ust. 1 WZIP, oraz naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

Zawieszenie postępowania w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia w sprawie F-105/09 zawisłej przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej;

w przeciwnym razie, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 lutego 2010 r. i z dnia 10 czerwca 2010 r., na mocy których Parlament odmówił, odsyłając po prostu do swego pisma z dnia 12 października 2009 r., wydania decyzji z uzasadnieniem w sprawie jej sytuacji prawnej i wreszcie odmówił, pomimo dwóch kolejnych przedłużeń, zmiany kwalifikacji umowy członka personelu tymczasowego na umowę na czas nieokreślony;

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 lutego 2009 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 października 2009 r.;

stwierdzenie nieważności kwalifikacji prawnej umowy początkowej oraz daty jej wygaśnięcia ustalonej na 31 marca 2009 r.;

tym samym, zmiana kwalifikacji zatrudnienia skarżącej na zatrudnienie na czas nieokreślony;

naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą w związku z zachowaniem Parlamentu;

pomocniczo i gdyby Sąd przyjął niemożliwe rozwiązanie, że pomimo nawiązania zatrudnienia na czas nieokreślony, stosunek pracy ustał - co jest nie do przyjęcia - przyznanie odszkodowania za rozwiązanie umowy z nadużyciem prawa;

pomocniczo i gdyby Sąd przyjął niemożliwe rozwiązanie, że zmiana kwalifikacji nie jest możliwa - co jest nie do przyjęcia - przyznanie odszkodowania za szkodę poniesioną przez skarżącą w związku z niezgodnym z prawem zachowaniem Parlamentu Europejskiego;

zastrzeżenie dla strony skarżącej wszelkich innych praw, środków, zarzutów i skarg, a w szczególności zasądzenie od Parlamentu odszkodowania w związku z poniesioną szkodą;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________