Language of document :

Žaloba podaná 10. septembra 2010 - Scheefer/Parlament

(vec F-75/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: C. L'Hote-Tissier, advokátka)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovaného, ktorými odmietol vydať odôvodnené rozhodnutie o právnom postavení žalobkyne a v konečnom dôsledku odmietol zmeniť zmluvu o dočasnom zamestnaní žalobkyne na zamestnanie na dobu neurčitú podľa článku 8 ods. 1 PZZ, ako aj návrh na náhradu ujmy spôsobenej žalobkyni

Návrhy žalobkyne

odložiť rozhodnutie vo veci do ukončenia veci F-105/09, ktorá je v súčasnosti prejednávaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie,

alternatívne zrušiť rozhodnutia z 11. februára 2010 a 10. júna 2010, ktorými Parlament len odkázal na svoj list z 12. októbra 2009 a odmietol prijať odôvodnené rozhodnutie o právnom postavení žalobkyne a v konečnom dôsledku odmietol zmeniť zmluvu o jej dočasnom zamestnaní na zamestnanie na dobu neurčitú, napriek dvom po sebe nasledujúcim predĺženiam,

zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 12. februára 2009,

zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 12. októbra 2009,

zrušiť právnu kvalifikáciu prvej zmluvy a určenie dňa jej skončenia na 31. marca 2009,

v dôsledku toho zmeniť zamestnanie žalobkyne na zamestnanie na dobu neurčitú,

nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobkyni konaním Parlamentu,

subsidiárne, ak by náhodou Súd pre verejnú službu dospel k záveru, že napriek vzniku zamestnania na dobu neurčitú došlo k skončeniu služobného pomeru, quod non, priznať náhradu škody z dôvodu protiprávneho skončenia zmluvného vzťahu,

subsidiárne v druhom rade, ak by náhodou Súd pre verejnú službu dospel k záveru, že nebola možná nijaká rekvalifikácia, quod non, priznať náhradu škody za ujmu spôsobenú žalobkyni v dôsledku nesprávneho postupu Európskeho parlamentu,

vyhradiť žalobkyni všetky ostatné práva, postupy, prostriedky a žaloby, a najmä uloženie povinnosti Parlamentu nahradiť škodu za spôsobenú ujmu,

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.

____________