Language of document :

22. aprillil 2021 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-259/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: I. Liukkonen ja I. Terwinghe)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 28. jaanuari 2021. aasta määruse (EL) 2021/92, millega määratakse 2021. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu1 , artiklid 15-17 ja 20 ning artikli 59 lõige 2;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Parlament märgib, et kõnesolevat valdkonda reguleerivates õigusaktides, see on määruse (EL) 2019/12412 artikli 10 lõikes 4 ja artiklis 15 ning määruse (EL) 2019/4723 artiklis 9 on ette nähtud, et sellised meetmed nagu need, mida on silmas peetud käesolevas hagis, tuleb vastu võtta ELTL artiklis 290 silmas peetud delegeeritud õigusaktidega.

Parlament esitab oma hagi toetuseks seega kaks väidet. Esimene väide on, et tegemist on reeglite rikkumise ja menetlusest kõrvalekaldumisega, kuivõrd vaidlustatud meetmed oleks tulnud vastu võtta ELTL artiklis 290 silmas peetud delegeeritud õigusaktidega ja mitte ELTL artikli 43 lõikes 3 kehtestatud menetluses. Teine väide on, et on katkenud lojaalne koostöö, mis on vastuolus ELL artikli 13 lõikega 2. Võttes vastu vaidlustatud aktid muus menetluses kui selleks neis õigusaktides, mille kaasautor ta on, ette nähtud menetlus, jättis nõukogu parlamendi ilma kontrolli võimalusest, mis tal oleks olnud, kui oleks kasutatud nõuetekohast menetlust.

____________

1 ELT 2021, L 31, lk 31.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 2019/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 (ELT 2019, L 198, lk 105).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/472, millega kehtestatakse läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende kalavarude püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1139 ja (EL) 2018/973 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 (ELT 2019, L 83, lk 1).