Language of document :

Odvolanie podané 13. apríla 2021: Évariste Boshab proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 3. februára 2021 vo veci T-119/19, Évariste Boshab/Rada Európskej únie

(vec C-242/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Évariste Boshab (v zastúpení: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 3. februára 2021 doručený 3. februára 2021, Évariste Boshab/Rada Európskej únie (T-111/19),

rozhodol o žalobe vo veci samej a zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1940 10. decembra 2018, v rozsahu, v akom ponecháva odvolateľa v bode 8 prílohy rozhodnutia 2010/788/SZBP, ako aj vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1931 z 10. decembra 2018, v rozsahu, v akom ponecháva odvolateľa bode 8 prílohy Ia nariadenia (ES) č. 1183/20051

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania v oboch stupňoch

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím odvolaním sa odvolateľ domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 3. februára 2021, Évariste Boshab/Rada Európskej únie vo veci T-111/19, na podporu ktorého predkladá dva odvolacie dôvody, ktoré sa zakladajú na porušení práva na obhajobu a zjavne nesprávnom posúdení.

Pokiaľ ide o prvý odvolací dôvod odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd porušil jeho právo na obhajobu a najmä právo byť vypočutý, pretože:

konštatoval, že oneskorené oznámenie Radou Európskej únie, bez toho, aby sa odvolateľ mohol pred rozhodnutím o predĺžení dotknutých obmedzujúcich opatrení vyjadriť, nepredstavuje porušenie práva byť vypočutý, keďže rozhodnutie nepredstavuje novú skutočnosť; a

nevyvodil nevyhnutné závery zo skutočnosti, že Rada v prejednávanej veci nevykonala žiadne overenie.

Pokiaľ ide o druhý odvolací dôvod odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia, pretože:

nezohľadnil, že obmedzujúce opatrenia majú zaisťovaciu, a teda už per definitionem dočasnú povahu a ich platnosť vždy závisí od pretrvávania skutkových a právnych okolností, ktoré viedli k ich prijatiu, ako aj od potreby ich zachovania na účely dosiahnutia ich cieľa;

nekonštatoval, že skutočnosti uvedené Radou nemohli odôvodniť akékoľvek konanie, ktoré by spĺňalo kritériá podmienky zápisu na sporné zoznamy, teda konanie predstavujúce závažné porušovanie ľudských práv; a

nevytýkal skutočnosť, že Rada neskúmala skutočnosti predložené odvolateľom v rámci prieskumného konania a že na tomto základe nevykonala vlastné overenie.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ L 193, 2005, s. 1)