Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 9 септември 2019 г. — A.M./E.M.

(Дело C-667/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава)

Страни в главното производство

Жалбоподател: A.M.

Ответник: E.M.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 19, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно козметичните продукти1 , в частта, в която се предвижда, че върху първичната и вторичната опаковка на козметичните продукти трябва да е посочена информация с незаличими, лесни за четене и ясни букви за функцията на козметичния продукт, освен ако това е ясно от неговото представяне, да се разбира в смисъл, че се отнася за основните функции на козметичния продукт по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от същия регламент, а именно, функциите по почистване (поддържане на чистота), обгрижване и защита (поддържане в добро състояние), ароматизиране и разкрасяване (промяна във външния вид), или трябва да се посочват и по-специфичните функции, позволяващи да се определят свойствата на съответния козметичен продукт?

Трябва ли член 19, параграф 2 във връзка със съображение 46 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно козметичните продукти да се тълкува в смисъл, че е възможно информацията по параграф 1, букви г), ж) и е) от тази разпоредба, а именно, относно предпазните мерки, съставките и функциите, да се посочи във фирмен каталог, включващ и други продукти, като върху опаковката на съответния козметичен продукт се постави символът по точка 1 от приложение VII?

____________

1 ОВ L 342, 2009 г., стр. 59.