Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 9. septembra 2019 – A. M./E. M.

(vec C-667/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A. M.

Žalovaná: E. M.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 19 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/20091 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch, v rozsahu, v ktorom upravuje, že na vnútornom a vonkajšom obale majú byť nezmazateľným, ľahko čitateľným a viditeľným písmom uvedené údaje o funkcii kozmetického výrobku, ak táto nie je zrejmá z jeho prezentácie, vykladať v tom zmysle, že sa tým myslia základné funkcie kozmetického výrobku v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia, to znamená čistiaca funkcia (čistenie), funkcia starostlivosti a ochrany (udržiavanie v dobrom stave), úprava pachu a funkcia skrášlenia (zmena vzhľadu), alebo sa majú uviesť aj detailnejšie funkcie, ktoré umožňujú určenie vlastností daného kozmetického výrobku?

Má sa článok 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch, ako aj odôvodnenie 46 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že je možné uviesť informácie uvedené v odseku 1 písm. d), g) a f) tohto ustanovenia, to znamená upozornenia, zložky a funkcie, vo firemnom katalógu zahŕňajúcom aj iné výrobky a na obale sa použije symbol uvedený v prílohe VII bode 1?

____________

1 Ú. v. EÚ L 342, 2009, s. 59.