Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie — Полша) — A.M./E.M.

(Дело C-667/19)1

(Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Козметични продукти — Регламент (ЕО) № 1223/2009 — Член 19 — Информация за потребителите — Етикетиране — Информация, която трябва да присъства върху първичната и вторичната опаковка на продуктите — Етикетиране на чужд език — „Функция на козметичния продукт“ — Понятие — Опаковки на козметични продукти, които съдържат препращане към подробен каталог на продуктите, изготвен на езика на потребителя)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Warszawie

Страни в главното производство

Жалбоподател: A.M.

Ответник: E.M.

Диспозитив

Член 19, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно козметичните продукти трябва да се тълкува в смисъл, че информацията за „функцията на козметичен продукт“, която съгласно тази разпоредба трябва да се намира върху първичната и вторичната опаковка на такъв продукт, трябва да е в състояние ясно да информира потребителя за употребата и начина на използване на продукта, за да се гарантира, че последният може да бъде използван безопасно от потребителите, без да навредят на здравето си, и следователно не може да се ограничи единствено до посочване на преследваните с използването на продукта цели, предвидени в член 2, параграф 1, буква а) от този регламент. Запитващата юрисдикция следва да провери с оглед на характеристиките и свойствата на съответния продукт, както и на очакванията на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, естеството и обхвата на информацията, която трябва да присъства за тази цел върху първичната и вторичната опаковка на продукта, за да може последният да се използва без опасност за здравето на човека.

Член 19, параграф 2 от Регламент № 1223/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че посочената в член 19, параграф 1, букви г), е) и ж) от този регламент информация, а именно съответно информацията относно конкретните предпазни мерки, които трябва да се спазват по време на употребата на козметичния продукт, относно функцията на този продукт и неговите съставки, не може да се съдържа във фирмен каталог, към който препраща символът, предвиден в точка 1 от приложение VII към споменатия регламент и поставен върху първичната или вторичната опаковка на посочения продукт.

____________

1     ОВ C 406, 2.12.2019 г.