Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. december 2020 – A.M. mod E.M. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Warszawie – Polen)

(Sag C-667/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – kosmetiske produkter – forordning (EF) nr. 1223/2009 – artikel 19 – forbrugeroplysninger – mærkning – oplysninger, der skal være anført på beholderen og emballagen – mærkning på et fremmedsprog – »det kosmetiske produkts funktion« – begreb – kosmetiske produkters emballage, der indeholder en henvisning til et produktkatalog, der er affattet på forbrugerens sprog)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A.M.

Sagsøgt: E.M.

Konklusion

Artikel 19, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter skal fortolkes således, at angivelsen af »et kosmetisk produkts funktion«, som i henhold til denne bestemmelse skal fremgå på et sådant produkts beholder og emballage, klart skal kunne oplyse forbrugeren om produktets anvendelse og anvendelsesmåde for at sikre, at produktet på en sikker måde kan anvendes af forbrugerne uden at være til skade for deres sundhed, og kan således ikke være begrænset til en simpel angivelse af, hvilke formål der forfølges med anvendelsen af et sådant produkt, som omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 1, litra a). Det tilkommer den forelæggende ret, på grundlag af det pågældende produkts karakteristika og egenskaber samt forventningen hos en almindeligt oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, at efterprøve arten og omfanget af de oplysninger, der i denne forbindelse skal anføres på produktets beholder og indpakning, således at det er muligt at anvende dem uden fare for menneskers sundhed.

Artikel 19, stk. 2, i forordning nr. 1223/2009 skal fortolkes således, at de angivelser, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 1, litra d), f) og g), dvs. henholdsvis angivelser vedrørende særlige forsigtighedsregler ved anvendelsen af det kosmetiske produkt, produktets funktion og dets bestanddele, ikke kan fremgå af et virksomhedskatalog, hvortil det symbol, der er nævnt i punkt 1 i bilag VII til nævnte forordning, og som er anbragt på produktets emballage eller beholder, henviser.

____________

1 EUT C 406 af 2.12.2019.