Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Warszawie eelotsusetaotlus - Poola) – A. M. versus E. M.

(kohtuasi C-667/19)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Kosmeetikatooted – Määrus (EÜ) nr 1223/2009 – Artikkel 19 – Tarbijate teavitamine – Märgistamine – Teave, mis peab olema märgitud toote mahutil ja pakendil – Võõrkeelne märgistus – Kosmeetikatoote otstarve– Mõiste – Kosmeetikatoote pakend, millel on viide tarbija emakeeles koostatud üksikasjalikule tootekataloogile)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A. M.

Kostja: E. M.

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta artikli 19 lõike 1 punkti f tuleb tõlgendada nii, et „kosmeetikatoote otstarve“, mis peab selle sätte kohaselt olema mainitud toote mahutil ja pakendil, peab tarbijat selgelt teavitama toote kasutusest ja kasutusviisist, et tagada toote turvaline kasutamine viisil, mis ei kahjusta tarbija tervist, ning see ei saa järelikult piirduda toote kasutuseesmärgist teavitamisega vastavalt selle määruse artikli 2 lõike 1 punktile a. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on asjaomase toote omadusi ning piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija ootusi arvestades kontrollida, millist laadi ja millise ulatusega teave peab olema toote mahutil ja pakendil, et toodet saaks kasutada viisil, mis ei ohusta inimeste tervist.

2.    Määruse nr 1223/2009 artikli 19 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selle määruse artikli 19 lõike 1 punktides d, f ja g nimetatud teave, nimelt kosmeetikatoote kasutamisel järgitavad erilised ettevaatusabinõud, selle toote otstarve ning koostisainete loetelu, ei või olla esitatud tootekataloogis, millele viitab selle määruse VII lisa punktis 1 ette nähtud sümbol, mis on kantud toote pakendile või mahutile.

____________

1 ELT C 406, 2.12.2019.