Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

ÜLDKOHTU OTSUS (kümnes koda)

10. november 2021(*)

Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on ehituspaneel – Varasem disainilahendus, milleks on müratõkke seinapaneel – Kehtetuse alus – Eristatavuse puudumine – Asjaomane sektor – Vastava ala asjatundja – Autori vabadusaste – Erisuguse üldmulje puudumine – Tegelikult turustatavate toodete asjakohasus – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b

Kohtuasjas T‑193/20,

Eternit, asukoht Capelle-au-Bois (Belgia), esindaja: advokaadid J. Muyldermans ja P. Maeyaert,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: J. Ivanauskas ja V. Ruzek,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus oli:

Eternit Österreich GmbH, asukoht Vöcklabruck (Austria), esindaja: advokaat M. Prohaska-Marchried,

mille ese on hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 5. veebruari 2020. aasta otsuse (asi R 1661/2018‑3) peale, mis käsitleb Eternit Österreichi ja Eterniti vahelist disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust,

ÜLDKOHUS (kümnes koda),

koosseisus: koja president A. Kornezov (ettekandja), kohtunikud E. Buttigieg ja G. Hesse,

kohtusekretär: ametnik J. Pichon,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 10. aprillil 2020,

arvestades EUIPO kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 17. augustil 2020,

arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 21. augustil 2020,

arvestades 21. aprillil 2021 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

 Vaidluse taust

1        Hagejale Eternit kuulub 15. septembril 2014 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) vastavalt nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) esitatud taotluse alusel numbriga 2538140‑0001 registreeritud ühenduse disainilahendus.

2        Vaidlusalune disainilahendus on järgmine:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Tooted, mille puhul kasutamiseks vaidlusalune disainilahendus on ette nähtud, kuuluvad 8. oktoobri 1968. aasta tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe (muudetud redaktsioonis) klassi 25.01 ja vastavad kirjeldusele „(ehitus-)paneelid“.

4        Menetlusse astuja Eternit Österreich GmbH esitas 12. detsembril 2016 määruse nr 6/2002 artikli 52 alusel vaidlusaluse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse.

5        Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjenduseks viidati määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktile b koostoimes selle määruse artiklitega 4–8.

6        Menetlusse astuja väitis kehtetuks tunnistamise taotluses eelkõige, et vaidlusalune disainilahendus ei ole määruse nr 6/2002 artikli 5 tähenduses uudne, see ei ole selle määruse artikli 6 tähenduses eristatav ja selle väliskujunduse tunnusjooned on sama määruse artikli 8 lõike 1 tähenduses tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest.

7        Tühistamisosakond võttis 28. juunil 2018 vastu otsuse, milles ta ühelt poolt tuvastas, et menetlusse astuja ei ole tõendanud, et vaidlusalusele disainilahendusele laieneb määruse nr 6/2002 artikli 8 lõikes 1 ette nähtud kaitse alt väljajätmise alus, ja teiselt poolt tunnistas vaidlusaluse disainilahenduse kehtetuks, kuna see ei ole määruse nr 6/2002 artikli 6 tähenduses eristatav disainilahendusest, mis on avalikustatud 4. märtsil 2013, st enne vaidlusaluse disainilahenduse registreerimistaotluse esitamist, väljaandes nimega Lärmschutz, mis on kättesaadav veebisaidil http://www.rieder.at, „müratõkke seina“ paneelide jaoks ning mille kujutis on järgmine: