Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu yhdeksäs jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2021 (*)

Kilpailu – Määräävän markkina‑aseman väärinkäyttö – Tuotteiden yleinen hakupalvelu ja erikoistunut hakupalvelu internetissä – Päätös, jolla todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA‑sopimuksen 54 artiklan rikkominen – Vipuvaikutukseen perustuva väärinkäyttö – Laatukilpailu tai kilpailunvastainen menettelytapa – Määräävässä asemassa olevan yrityksen sellaisten palvelujen käytön ehdot kilpailijoille, joita ei tosiasiassa voida korvata – Määräävässä asemassa olevan yrityksen oman erikoistuneen hakupalvelun tulosten sijoittaminen houkuttelevammin – Vaikutukset – Puuttuva tarve luoda tosiseikkojen vastainen hahmotelma – Objektiivisten oikeuttamisperusteiden puuttuminen – Mahdollisuus määrätä sakko tiettyjen olosuhteiden perusteella – Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat – Täysi harkintavalta

Asiassa T‑612/17,

Google LLC, aikaisemmin Google Inc., kotipaikka Mountain View, Kalifornia (Yhdysvallat),

Alphabet, Inc., kotipaikka Mountain View,

edustajinaan asianajajat T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos‑Kyriakakos, sekä R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, ja D. Piccinin, barrister,

kantajina,

joita tukee

Computer & Communications Industry Association, kotipaikka Washington, DC (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat J. Killick ja A. Komninos,

väliintulijana,

vastaan

Euroopan komissio, asiamiehinään T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold ja C. Urraca Caviedes,

vastaajana,

jota tukevat

Saksan liittotasavalta, asiamiehinään J. Möller, S. Heimerl ja S. Costanzo,


EFTAn valvontaviranomainen, asiamiehinään C. Zatschler ja C. Simpson,


Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan asianajaja A. Fratini,


Infederation Ltd, kotipaikka Crowthorne (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, ja asianajaja T. Vinje,


Kelkoo, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajinaan asianajajat J. Koponen ja B. Meyring,


Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan professori T. Höppner, sekä asianajajat P. Westerhoff ja J. Weber,


Visual Meta GmbH, kotipaikka Berliini, edustajinaan professori T. Höppner ja asianajaja P. Westerhoff,


BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, aiemmin Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger  eV, kotipaikka Berliini, edustajinaan professori T. Höppner ja asianajaja P. Westerhoff,

ja

Twenga, kotipaikka Pariisi, edustajinaan asianajajat L. Godfroid, S. Hautbourg ja S. Pelsy,

väliintulijoina,

jossa on kyse SEUT 263 artiklaan perustuvasta vaatimuksesta ensisijaisesti kumota SEUT 102 artiklan ja ETA‑sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 27.6.2017 annettu komission päätös C(2017) 4444 final (asia AT.39740 – Googlen hakutoiminnot (hintavertailu)) ja toissijaisesti poistaa kantajille määrätty sakko tai vähentää sen määrää,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise (esittelevä tuomari), R. da Silva Passos, K. Kowalik‑Bańczyk ja C. Mac Eochaidh,

kirjaaja: hallintovirkamies E. Artemiou,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 12.2., 13.2. ja 14.2.2020 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

I       Asian käsittelyn aiemmat vaiheet

A       Asian tausta

1        Google LLC, aikaisemmin Google Inc., on amerikkalainen yhtiö, joka on erikoistunut internetin käyttöön liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Se tunnetaan pääasiassa hakukoneestaan, jonka avulla internetin käyttäjät, joista käytetään jäljempänä asiayhteyden mukaan myös ilmaisuja ”käyttäjät” ja ”kuluttajat”, voivat löytää ja päästä käyttämään heidän tarpeitaan vastaavia verkkosivustoja käyttämällään selaimella ja hyperlinkkien avulla. Google LLC on ollut 2.10.2015 lähtien koko konsernin emoyrityksen Alphabet, Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö (näistä käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Google”).

2        Googlen hakukoneella, joka on saatavilla osoitteessa www.google.com tai samankaltaisissa kansallisella päätteellä varustetuissa osoitteissa, saadaan hakutuloksia, jotka esitetään internetin käyttäjien näytöillä näkyvillä sivuilla. Mainittu hakukone valitsee kyseiset tulokset joko yleisten kriteerien perusteella ilman, että sivustot, joihin niissä viitataan, maksaisivat Googlelle niiden esittämisestä hakutuloksissa (jäljempänä yleiset hakutulokset), tai ne valitaan erikoistuneella hakulogiikalla suoritetun erityisen hakutyypin mukaan (jäljempänä erikoistuneen hakupalvelun tulokset). Erikoistuneen hakupalvelun tulokset voivat tietyissä tapauksissa näkyä ilman internetin käyttäjän erityisiä toimenpiteitä yleisten hakutulosten kanssa samalla sivulla (jäljempänä yleisten hakutulosten sivu tai sivut), tai ne voivat näkyä yksinään internetin käyttäjän Googlen hakukoneen erikoissivulla tekemän pyynnön seurauksena tai hakukoneen yleisten hakutulosten sivujen tietyillä alueilla esiintyvien linkkien aktivoinnin jälkeen. Google on kehittänyt erilaisia erikoistuneita hakupalveluja esimerkiksi uutisia, paikallista tiedotusta ja paikallisia kaupallisia tarjouksia, lentomatkoja ja tuotteiden ostoa varten. Nyt käsiteltävässä asiassa on kyse viimeksi mainitusta ryhmästä.

3        Tuotteiden ostamiseen erikoistuneet hakupalvelut (jäljempänä tuotevertailupalvelut tai tuotevertailuvälineet) eivät itse myy tuotteita, vaan ne vertailevat ja valikoivat haettua tuotetta myyvien verkkomyyjien tarjouksia. Kyseiset myyjät voivat olla suoria myyjiä tai myyntialustoja, joille kootaan useiden myyjien tarjouksia ja joilta haettu tuote voidaan tilata heti (tunnetuimpia alustoja ovat eBay, Amazon, PriceMinister ja Fnac).

4        Yleisten hakutulosten tavoin erikoistuneen hakupalvelun tulokset voivat olla riippumattomia niiden verkkosivustojen suorittamista maksuista, joihin niissä viitataan, vaikka kyse on kauppasivustoista (tällaisia tuloksia nimitetään toisinaan ”luonnollisiksi”). Näiden luonnollisten tulosten esittämisjärjestys tulossivuilla ei myöskään riipu suoritetuista maksuista.

5        Googlen tulossivuilla, kuten muiden hakukoneiden tulossivuilla, on myös tuloksia, jotka sitä vastoin ovat yhteydessä niiden verkkosivustojen suorittamiin maksuihin, joihin tuloksissa viitataan. Nämä hakutulokset, joita kutsutaan yleisesti ”mainoksiksi” (englannin kielessä käytetään lyhennettä ”ads”), ovat niin ikään yhteydessä internetin käyttäjän tekemään hakuun, ja ne erotetaan yleisen hakupalvelun ja erikoistuneen hakupalvelun luonnollisista hakutuloksista esimerkiksi ilmaisulla ”ilmoitus” tai ”sponsoroitu”. Ne näkyvät joko tulossivujen erityisillä alueilla tai muiden hakutulosten joukossa. Ne voivat olla erikoistuneen hakupalvelun tuloksia, ja itse asiassa tietyt Googlen erikoistuneet hakupalvelut perustuvat maksetun hakutietokantaan lisäämisen malliin. Tällaisten tulosten esittäminen on sidoksissa mainostajien huutokaupassa tekemiin maksusitoumuksiin. Tarvittaessa käytetään täydentäviä valintaperusteita. Mainostajat maksavat Googlelle palkkion, kun internetin käyttäjä napsauttaa mainoksessa olevaa mainostajan omalle sivustolle johtavaa hyperlinkkiä ja näin aktivoi sen.

6        Googlen yleiset tulossivut voivat sisältää tai ovat sisältäneet hakutuloksia kaikista edellä 2–5 kohdassa mainituista tuloslajeista. Kuten edellä olevassa 2 kohdassa myös selostetaan, erikoistuneen hakupalvelun tulokset, olipa kyse luonnollisista tuloksista tai mainoksista, voivat näkyä myös yksin erikoistuneen haun tulossivulla internetin käyttäjän Googlen hakukoneen erikoistuneen hakupalvelun sivulla tekemän pyynnön seurauksena tai hakukoneen yleisen haun tulossivujen tietyillä alueilla esiintyvien linkkien aktivoinnin jälkeen.

7        Googlen lisäksi on muita hakukoneita, kuten Alta Vista, Yahoo, Bing ja Qwant, jotka tarjoavat tai ovat tarjonneet yleisiä hakupalveluja ja erityisiä hakupalveluja. Lisäksi on olemassa nimenomaisesti tuotteiden vertailuun tarkoitettuja hakukoneita, kuten Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo ja Prix.net.

8        Googlen esittämissä selvityksissä, joita ei ole kiistetty, todetaan, että se alkoi tarjota internetin käyttäjille tuotevertailupalvelua vuonna 2002 muiden hakukoneiden, kuten Alta Vistan, Yahoon, AskJeevesin tai America On Linen (AOL), jälkeen tai samaan aikaan niiden kanssa. Nämä hankkeet olivat Googlen mukaan seurausta siitä havainnosta, että hakukoneissa siihen saakka käytetyt menetelmät eivät välttämättä tuottaneet kaikkein relevanteimpia tuloksia tiettyihin, muun muassa uutisia tai ostettavia tuotteita koskeviin, hakuihin. Siksi Google alkoi tarjota tuotevertailutuloksia, jäljempänä tuotetuloksia, Yhdysvalloissa vuoden 2002 lopulla ja tietyissä Euroopan maissa asteittain noin kaksi vuotta myöhemmin. Nämä tulokset eivät perustuneet sen yleisen hakupalvelun tavanomaisiin algoritmeihin, joita käytetään verkkosivustoilla oleviin tietoihin, jotka on ensin poimittu ”verkkoharavoinniksi” (engl. crawling) kutsutulla menetelmällä, jolla Google käy läpi internetsisältöjä indeksointia varten, ja jotka on tämän jälkeen valikoitu sisällytettäviksi Googlen verkkohakemistoon ja lopulta lajiteltu niiden relevanssin mukaan esitettäviksi internetin käyttäjän hakuun annettavissa hakutuloksissa, vaan tulokset perustuivat erikoisalgoritmeihin, joita käytettiin tietoihin ”tuotehakemistoksi” kutsutussa tietokannassa, johon myyjät itse syöttivät tietoja. Tällaisia tuloksia tarjottiin ensin Froogle‑nimisellä erikoistuneen hakupalvelun sivulla, joka oli erillinen hakukoneen yleisen hakupalvelun sivusta, mutta myöhemmin vuodesta 2003 alkaen Yhdysvalloissa ja vuodesta 2005 alkaen tietyissä Euroopan maissa näitä tuloksia tarjottiin myös hakukoneen yleisen hakupalvelun sivulla. Viimeksi mainitussa tapauksessa tuotetulokset esitettiin ryhmiteltyinä yleisen haun tulossivuilla niin sanotussa Product OneBoxissa sivun yläosassa tai sivun reunassa ja yleisten hakutulosten yläpuolella olevien mainosten alla taikka rinnakkain niiden kanssa, kuten seuraavasta Googlen toimittamasta kuvasta ilmenee (kuvaa selostavat tekstit lisätty):

Image not found

9        Mikäli internetin käyttäjä käytti yleisen hakupalvelun sivua tuotetta koskevan hakupyynnön esittämiseen, hakukoneen antamat vastaukset sisälsivät samalla erikoistuneen hakupalvelun antamat tulokset ja yleisen hakupalvelun antamat tulokset. Kun internetin käyttäjä napsautti Product OneBoxissa annetun tuloksen linkkiä, hänet ohjattiin suoraan haetun tuotteen myyjän verkkosivuston asianmukaiselle sivulle, jolta tuotteen saattoi ostaa. Product OneBoxissa oli lisäksi erityinen linkki, jonka avulla käyttäjä saattoi siirtyä Frooglen tulossivulle, jolla esitettiin laajempi valikoima erikoistuneen haun antamia tuotetuloksia. Google esittää, että Frooglen tuloksia ei koskaan esitetty yleisissä hakutuloksissa mutta että niihin saattoi sitä vastoin sisältyä muiden tuotevertailuun erikoistuneiden hakukoneiden tuottamia tuloksia.

10      Google toteaa, että se on vuodesta 2007 alkaen tehnyt muutoksia tapaan, jolla tuotetulokset laaditaan.

11      Näiden muutosten yhteydessä Google luopui Froogle‑nimestä ja alkoi käyttää sen tilalla nimeä Product Search tuotevertailuun erikoistuneen palvelun haku‑ ja tulossivuilla.

12      Yleisen hakusivun kautta yleisillä tulossivuilla esitettyjen tuotetulosten osalta Google yhtäältä täydensi Product OneBoxin sisältöä lisäämällä siihen valokuvia. Google on tältä osin toimittanut seuraavan kuvan ensimmäisestä valokuvien lisäystyypistä:

Image not found

13      Google myös laajensi niiden seurausten joukkoa, joita esitetyn tuloslinkin napsauttamisella voi olla: tapauksen mukaan internetin käyttäjä ohjattiin, kuten ennen, suoraan haetun tuotteen myyjän verkkosivuston asianmukaiselle sivulle, jolta tuote voitiin ostaa, tai hänet ohjattiin Product Searchin erikoistuneelle tulossivulle, jolta käyttäjä saattoi löytää lisää tarjouksia samasta tuotteesta. Product Onebox nimettiin vähitellen eri maissa uudelleen Product Universaliksi (esimerkiksi vuonna 2008 Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa) samalla, kun siitä tehtiin aikaisempaa houkuttelevampi. Google on toimittanut seuraavan kuvan (kuvaa selostavat tekstit lisätty) Product Universalin kahdesta vaihtoehtoisesta esitystavasta:

Image not found

14      Toisaalta Google otti käyttöön Universal Search ‑nimisen mekanismin, jolla voidaan tuotteen ostamiseksi tehdyn haun tunnistamisen yhteydessä asettaa Product Oneboxiin ja myöhemmin Product Universaliin sisältyvät tuotteet yleisellä tulossivulla ensisijaisuusjärjestykseen yleisiin hakutuloksiin nähden.

15      Hakutulossivuilla esitettävien maksuihin yhteydessä olevien tuotetulosten osalta Google otti syyskuusta 2010 lähtien Euroopassa käyttöön aiempaa kehittyneemmän esitysmuodon verrattuna siihen saakka käytössä olleisiin yksinomaan tekstiä sisältäneisiin mainoksiin (englanniksi ”text ads”, jäljempänä tekstimainokset). Mikäli mainostaja niin halusi, internetin käyttäjä pääsi tekstiä napsauttamalla tarkastelemaan haettujen tuotteiden valokuvia sekä mainostajan niille ilmoittamia hintoja alkuperäistä tekstimainosta laajemmin. Google on toimittanut seuraavan kuvan näin laajennetusta tekstimainoksesta (kuvaa selostavat tekstit lisätty):