Language of document : ECLI:EU:F:2010:82

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)

den 8 juli 2010

Mål F-139/06

Christian Kurrer

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Utnämning – Tillfälligt anställda som utnämns till tjänstemän – Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekrytering – Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna – Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna”

Saken: Talan, som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Christian Kurrer yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 27 mars 2006 om utnämning av sökanden till handläggare under provanställning, i den del han placeras i lönegrad A*6, löneklass 2, utan att han tillåts behålla sina befordringspoäng.

Domslut: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid tillsättning – En ny tjänstestruktur införd genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artiklarna 5.2, 5.4, 12. 3 och 13. 1; rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid tillsättning – En ny tjänstestruktur införd genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artikel 5.4; rådets förordning nr 723/2004)

1.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Även om ett uttagningsprov ”för övergång till en annan kategori” till sin natur också utgör ett internt uttagningsprov, ska den aktuella bestämmelsen tolkas på ett sådant sätt att den ges en ändamålsenlig verkan, genom att i möjligaste mån undvika varje tolkning som leder till slutsatsen att bestämmelsen är överflödig. Lagstiftaren har med orden ”internt uttagningsprov” avsett så kallade uttagningsprov för utnämning till tjänsteman vilka, med hänsyn till samtliga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna om tjänstetillträde inom den europeiska offentliga förvaltningen, syftar till att anställda som redan har en viss erfarenhet av institutionen och har visat prov på sin lämplighet att besitta de tjänster som ska tillsättas ska kunna rekryteras som tjänstemän. Denna tolkning stöds av lydelsen av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i vilken det endast hänvisas till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och inte till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Ett sådant omnämnande skulle ha varit omotiverat, eftersom det faktiskt inte finns någon anledning att till tjänstemän utnämna sådana anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig krävs att en övergång äger rum från den ”förra kategorin” till den ”nya kategorin”, antingen efter ett uttagningsprov som leder till att det upprättas en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov för utnämning till tjänsteman, som medfört en sådan övergång till en annan kategori. Lagstiftaren har, i utövandet av sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller såväl övergångsbestämmelser som kriterier för tjänsteplacering, således avvikit från den allmänna regel om tjänsteplacering för nyrekryterade tjänstemän som slås fast i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, såsom den har kompletterats genom artikel 12.3 eller genom artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, såvitt avser personer som har klarat proven och som finns med i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att anställda som rekryterats som provanställda tjänstemän som redan har erfarenhet av institutionen och som, efter de uttagningsprov som avses ovan, har visat prov på sin lämplighet att besitta tjänster i en högre kategori förbehålls tjänsteplacering i en annan lönegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 49, 50, 53 och 55)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 6 mars 1997, T‑40/96 och T‑55/96, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, REGP 1997, s. I‑A‑47 och II‑135, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, T‑294/97, Carrasco Benítez mot kommissionen, REGP 1998, s. I‑A‑601 och II‑1819, punkt 51

2.      Det saknas anledning att anse, i avsaknad av precisa uppgifter med denna innebörd, att lagstiftaren avsåg att utsträcka åtnjutandet av bestämmelsen enligt artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna till dem som godkänts i ett allmänt uttagningsprov, som riktar sig till sökande utanför unionsinstitutionerna samt till tjänstemän och anställda som också får delta i ett sådant uttagningsprov. En vid tolkning av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna enligt vilken även de som godkänts i ett allmänt uttagningsprov omfattas gör sig inte heller gällande för att säkerställa likabehandling mellan tillfälligt anställda som godkänts i ett allmänt eller internt uttagningsprov. Tillfälligt anställda som godkänts i ett uttagningsprov som anordnats för att tillsätta tjänster i den kategori som de redan hör till befinner sig nämligen inte i samma situation som dem som har godkänts i ett uttagningsprov som har till syfte eller resultat att göra det möjligt att gå över till en högre kategori och följaktligen att avancera i sin karriär på ett avgörande sätt. Den omständigheten att lagstiftaren, genom att anta artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, har sett till att dessa tillfälligt anställda undantagsvis kan utnämnas till provanställda tjänstemän i den lönegrad som de var placerade i inom den förra kategorin, medför inte att det görs en godtycklig eller uppenbart olämplig åtskillnad, med avseende på det mål som lagstiftaren eftersträvar, i förhållande till tillfälligt anställda som, efter ett allmänt uttagningsprov, rekryteras som tjänstemän i den kategori som de hört till.

En vid tolkning av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna skulle dessutom vara ägnad att upphäva likabehandling av dem som har godkänts i ett och samma uttagningsprov, vilka, enligt rättspraxis, i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i en likadan situation och vilka, i avsaknad av sakliga skäl som motiverar en åtskillnad, ska kunna få samma behandling, bland annat i fråga om tjänsteplacering. En skillnad i behandling som görs beroende på huruvida rekryteringen har ägt rum före eller efter ikraftträdandet av reformen av tjänsteföreskrifterna kan emellertid anses vara motiverad av sakliga skäl om det är nödvändigt för att bevara unionslagstiftarens frihet att vid varje tillfälle göra de ändringar av tjänsteföreskrifterna som denne anser överensstämmer med tjänstens intresse, även om de bestämmelser som införs visar sig vara mindre förmånliga för tjänstemän än de gamla bestämmelserna.

(se punkterna 58–60)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 1974, 176/73, Van Belle mot rådet, REG 1974, s. 1361, punkt 8; 22 december 2008, C‑443/07 P Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, REG 2008, s. I‑10945, punkt 79

Förstainstansrätten: 9 juli 1997, T‑92/96, Monaco mot parlamentet, REGP 1997, s. I‑A‑195 och II‑573, punkt 55; 16 mars 2004, T‑11/03, Afari mot ECB, REGP 2003, s. I‑A‑65 och II‑267, punkt 65; 11 juli 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, REG 2007, s. II‑2523, punkt 86