Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. - Meister przeciwko OHIM

(Sprawa F-138/06)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Herbert Meister (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: Hans-Joachim Zimmermann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Żądania strony skarżącej

uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 18 września 2006 r., wydanej na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

ewentualnie, uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej Prezesa OHIM z dnia 18 września 2006 r., wydanej na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz decyzji oddalającej na piśmie Prezesa OHIM z dnia 20 września 2006 r. (datowanej na 18 września 2006 r.);

ewentualnie, uchylenie wydanej na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego decyzji oddalającej na piśmie Prezesa OHIM z dnia 20 września 2006 r.;

pomocniczo, uchylenie zawiadomienia OHIM z dnia 9 czerwca 2006 r. o ostatecznych punktach awansu za 2006 r. ("definitive promotion points 2006");

pomocniczo, uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej Prezesa OHIM z dnia 27 listopada 2006 r.;

zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącego odpowiedniej kwoty sięgającej do wysokości rocznego wynagrodzenia, ale nie mniej niż 45.000 EUR;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, zatrudniony jako urzędnik w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Hiszpania, kwestionuje sprawozdania, które strona pozwana powinna sporządzać na jego temat co dwa lata, które według niego zawierały błędy w swojej treści oraz były dotknięte nieprawidłowości, ponieważ wiele razy nie zostały sporządzone. Wobec tego skarżący wnosi o uchylenie wszystkich dorozumianych decyzji strony pozwanej, wydanych na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz o zmianę punktów awansu przyznanych błędnie przez stronę pozwaną w 2006 r.

Skarżący podnosi również, że strona pozwana w ciągu wielu lat w sposób sprzeczny z prawem naruszała art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego poprzez zamierzone i sprzeczne z dobrymi obyczajami naruszanie jego praw pracowniczych. Wnosi zatem o zadośćuczynienie w związku z "mobbingiem" oraz ciągłym naruszaniem jego praw osobistych.

____________