Language of document :

Žaloba podaná 11. decembra 2006 - Kurrer/Komisia

(Vec F-139/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie o vymenovaní žalobcu za úradníka v skúšobnej dobe s účinnosťou od 1. apríla 2006, keďže v tomto rozhodnutí je uvedená platová trieda a platový stupeň A*6/2 a nezohľadňuje body tvoriace súbor bodov pre povýšenie, ktoré nazbieral ako dočasný zamestnanec "výskumný pracovník",

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca 16. januára 2004 nastúpil do Komisie ako dočasný zamestnanec "výskumný pracovník" v platovej triede A7. Ako úspešný uchádzač verejného výberového konania COM/A/3/02 uverejneného 25. júla 2002, ktorého cieľom bolo zostavenie zoznamu úspešných uchádzačov na miesta administrátorov platovej triedy A7/A6, bol vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe v platovej triede A*6.

Vzhľadom na záväzok Komisie rozšíriť účinky eventuálneho zrušujúceho rozsudku v prejednávaných veciach, ktoré sa týkajú článku 12 prílohy XIII služobného poriadku, sa žalobca obmedzuje na porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie vo vzťahu k jeho bývalým kolegom a zároveň dočasným zamestnancom "výskumným pracovníkom", úspešným uchádzačom vnútorného výberového konania, ktorým sa po prijatí do trvalého pracovného pomeru zachovalo ich zaradenie do platovej triedy aj ich súbor bodov pre povýšenie.

Žalobca okrem iného uvádza, že pokiaľ je to potrebné, aby bol článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku nezákonným v rozsahu, v akom porušuje vyššie uvedenú zásadu, ako aj zásadu proporcionality.

____________