Language of document :

Talan väckt den 11 december 2006 - Kurrer mot kommissionen

(Mål F-139/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut att utse sökanden till provanställd med verkan från och med den 11 april 2006, eftersom beslutet innebär att hans lönegrad och löneklass fastställs till A*6/2 med bortseende från de ackumulerade poäng som han erhållit i egenskap av tillfälligt anställd vid "Forskning", och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 16 januari 2004 tillträdde sökanden en tjänst vid kommissionen som tillfälligt anställd vid "Forskning" i lönegrad A7. Efter att ha klarat det allmänna uttagningsprovet KOM/A/3/02, som offentliggjorts den 25 juli 2002 och som avsåg upprättande av en reservlista för rekrytering av handläggare i lönegraderna A7/A6, utsågs han till provanställd i lönegrad A*6.

Med hänsyn till kommissionens åtagande att utsträcka verkan av en eventuell dom om ogiltigförklaring i de pågående mål som rör artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, inskränker sig sökanden till att göra gällande åsidosättande av principen om likabehandling och förbudet mot diskriminering i förhållande till hans tidigare kollegor, likaledes tillfälligt anställda vid "Forskning" som klarat interna uttagningsprov, som bevarade lönegradsplaceringen och de erhållna ackumulerade poängen då de blev fast anställda.

Sökanden gör, vid behov, även gällande att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig, eftersom den strider mot ovannämnda princip och mot proportionalitetsprincipen.

____________