Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. září 2009 - Hartwig v. Komise

(Věc F-141/06)1

"Jmenování - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Žadatelé o pracovní místo zapsaní na seznam kandidátů vhodných na přijetí sestavený na základě výběrového řízení vyhlášeného po vstupu nového služebního řádu v platnost - Zařazení do platového stupně na základě nových méně příznivých pravidel - Přechodná opatření přílohy XIII služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Hartwig (Brusel, Belgie) (zástupce: T. Bontinck, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise a Parlamentu účinných od 16. dubna 2006, kterými se žalobce, dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy B*7 a úspěšný uchazeč otevřeného výběrového řízení PE/34/B, jmenuje podle ustanovení přílohy XIII služebního řádu úředníkem se zařazením B*3, platový stupeň 2

Výrok usnesení

1)    Není na místě rozhodnout ve věci F-141/06, Hartwig v. Komise.

2)    Jednotlivé strany řízení ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 20, 27.1.2007, s. 40.