Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. septembri 2009. aasta määrus - Hartwig versus komisjon

(Kohtuasi F-141/06)1

(Ametisse nimetamine - Ametnikuna ametisse nimetatud ajutised teenistujad - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Palgaastmesse määramine, kohaldades uusi vähemsoodsaid sätteid - Personalieeskirjade XIII lisa üleminekumeetmed)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Hartwig (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat T. Bontnick)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada 16. aprillil 2006 jõustunud komisjoni ja parlamendi otsused, millega hageja, palgaastmesse B*7 määratud ja väliskonkursi PE/34/B läbinud ajutine teenistuja, määrati ametisse nimetamisel personalieeskirjade XIII lisa sätteid kohaldades palgaastme B*3 järku 2.

Kohtumääruse resolutsioon

Kohtuasjas F-141/06: Hartwig vs. komisjon on otsuse tegemise vajadus ära langenud.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 20, 27.1.2007, lk 40.