Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. septembra 2009 - Hartwig/Komisia

(vec F-141/06)1

(Menovanie - Dočasní zamestnanci menovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Zaradenie do platovej triedy podľa nevýhodnejších nových pravidiel - Prechodné opatrenia prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Hartwig (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie a Parlamentu účinné od 16. apríla 2006, na základe ktorých žalobca, dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy B*7 a úspešný uchádzač v externom výberovom konaní PE/34/B, bol vymenovaný za úradníka so zaradením do platovej triedy B*3 platového stupňa 2 podľa ustanovení prílohy XIII služobného poriadku

Výrok uznesenia

1.    Nie je potrebné rozhodnúť o žalobe F-141/06, Hartwig/Komisia.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 40.